Izdelano s smislom za detajle

Izkoristite od 60% in večji delež sofinanciranja pri nakupu čebelarske opreme

Izkoristite od 60% in večji delež sofinanciranja pri nakupu čebelarske opreme

Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz podintervencije Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024 od 1. avgusta do 31. julija 2024, katerega glavni namen je posodabljanje čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.

Upravičeni stroški
so stroški nakupa nove čebelarske opreme, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2023 in 31. julijem 2024, do višine, določene s sklepom vlade.

Vložitev vloge:
Vlogo je možno oddati od 1. marca 2024 od 9.00 ure in do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2024 do 15.00 ure.

Vlagatelji

Vlagatelji so fizične ali pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, so vpisani v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju javnega razpisa.

Pogoji za pridobitev sredstev

Splošni pogoji za dodelitev javnih sredstev

 • Pogoji za pridobitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru javnega razpisa samo na podlagi ene odobrene vloge.
 • Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.
 • Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.
 • Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne skupnosti.
 • Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).

Posebni pogoji v okviru sklopa tega javnega razpisa

 • vlagatelj mora priložiti račune in dokazila v skladu s 1. točko prvega odstavka 23. člena Uredbe. Računi in dokazila o plačilu se mora(jo) glasiti na ime vlagatelja, iz katerega (katerih) je razvidno, katera oprema je bila kupljena;
 • iz računa ali priložene specifikacije oziroma izjave prodajalca mora biti razvidno v katero skupino oziroma podskupino posamezne čebelarske opreme, ki jo je s sklepom predpisala Vlada, se nakupljena čebelarska oprema uvrsti;
 • vlagatelj je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) sistem;
 • vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo javnega razpisa udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut;
 • vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega javnega razpisa udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja, ki ga je pripravila in izvedla javna svetovalna služba v čebelarstvu;
 • vlagatelj mora biti vpisan v Register čebelnjakov v skladu z ZKme-1, zakonom, ki ureja živinorejo, zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov najmanj tri leta pred objavo javnega razpisa;
 • vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin za preteklo koledarsko leto v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
 • vlagatelj mora imeti urejen vpis v Register kmetijskih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki ureja vpis v Register kmetijskih gospodarstev;
 • stroški nakupa čebelarske opreme iz točke 4.1 javnega razpisa morajo znašati najmanj 400 eurov brez vštetega DDV;
 • vlagatelj mora imeti najmanj 10 čebeljih družin oz pet, če je vključen v kontrolo ekološkega čebelarjenja;
 • vlagatelju v programskem obdobju 2023–2027 na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil.

Višina sredstev

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2024 znaša do 226.595,20 eurov.

delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša do 60% skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade. Delež sofinanciranja čebelarske opreme (brez vštetega DDV) se lahko poveča glede na četrto točko 24. člena Uredbe za izveden nakup čebelarske opreme iz točke 3.1 javnega razpisa.;

-  delež sofinanciranja čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS, se poveča za:

 • 5% za mlade čebelarje, ki so ob oddaji vloge na javni razpis stari od 18 do 40 let;
 • 5% za čebelarje, ki imajo izobrazbo, ki ustreza:
  • najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visokošolstvo, in sicer v študijskih programih biologija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo;
  • živinoreja in veterinarstvo, če so opravili redni ali izbirni predmet s področja čebelarstva ali
  • če imajo predhodno pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali mojstrski izpit čebelarska mojstrica/čebelarski mojster;
 • 5% za čebelarje, ki so vključeni v sheme kakovosti s področja čebelarstva v letu pred objavo javnega razpisa

- delež sofinanciranja čebelarske opreme se lahko poveča za:

 • 20% za čebelarje, ki imajo na dan oktobra v letu pred oddajo vloge v registru čebelnjakov vpisanih več kot 150 čebeljih družin;
 • 20% za čebelarje, ki so vključeni v kontrolo ekološkega čebelarjenja oziroma imajo certifikat za ekološke čebelje pridelke.

- delež sofinanciranja čebelarske opreme se lahko poveča za 40% za čebelarje, ki so invalidi I. ali II. kategorije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se dokazuje z odločbo, iz katere mora biti razvidno, da je oškodovanec razvrščen v I. ali II. kategorijo invalidnosti, in ki jo na podlagi mnenja invalidske komisije izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.

- deleži sofinanciranja glede na zgoraj navedeno, skupno ne morejo presegati 80% upravičenih stroškov. Za čebelarje, ki so invalidi I. ali II. kategorije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znaša delež sofinanciranja 100 %.

- najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem letu 2024 brez vštetega DDV znaša za vlagatelja, ki čebelari:

 • z od 10 do 20 čebeljimi družinami, znaša 1.400 eurov;
 • z od 21 do 40 čebeljimi družinami, znaša 2.800 eurov;
 • z od 41 do 100 čebeljimi družinami, znaša 6.000 eurov;
 • z od 101 do 149 čebeljimi družinami, znaša 9.000 eurov;
 • z od 150 do 249 čebeljimi družinami, znaša 15.000 eurov;
 • z od 250 do 349 čebeljimi družinami, znaša 20.000 eurov;
 • z od 350 in več čebeljimi družinami, znaša 25.000 eurov.

- do najvišjega zneska sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem letu 2024 brez vštetega DDV v višini 1.400 eurov je upravičen tudi vlagatelj, ki je vključen v kontrolo ekološkega čebelarjenja in čebelari z od 5 do 20 čebeljimi družinami.
Skupno sofinanciranje nakupa čebelarske opreme pri posameznem vlagatelju v programskem obdobju 2023–2027 ne sme preseči najvišje vrednosti iz točke 5.7 in 5.8 javnega razpisa.
- Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelarske opreme za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 31. oktober v letu pred oddajo vloge vpisano v Register čebelnjakov.​​​​​​​

Čebelarska oprema, za katero je mogoče uveljavljati sofinanciranje nakupa ter maksimalna vrednost je prikazana v tabeli:

Šifra stroška Seznam posamezne čebelarske opreme Vrednost
(EUR/kos)
SCO1 Čebelji panji s testnimi vložki  
SCO1.1 Panj LR 132,38
SCO1.2 Panj DB 100,41
SCO1.3 AŽ-panj nakladni 109,96
SCO1.4 AŽ-panj 10-satni ali več, 3 etaže 184,42
SCO1.5 AŽ-panj 10-satni ali več, 2 etaži 134,43
SCO1.6 AŽ-panj 7-satni 72,95
SCO1.7 AŽ-panj 9-satni 106,56
SCO1.8 Panj s smukalnikom in pitalnikom 153,55
SCO1.9 AŽ-panj z visoko podnico s testnim vložkom in smukalnikom 168,03
SCO1.10 11-satni panji z visoko podnico 176,23
SCO2 Testni vložek za odkrivanje varoe  
SCO2.1 Testni vložek leseni 9,81
SCO2.2 Testni vložek PVC 4,61
SCO3 Ometalniki (blago ali kovinski) 331,97
SCO4 Smukalnik cvetnega prahu  
SCO4.1 Smukalnik cvetnega prahu leseni 33,20
SCO4.2 Smukalnik cvetnega prahu PVC, dolžine 400 mm 23,36
SCO4.3 Smukalnik, integriran v podnico za LR-panj 39,75
SCO4.4 Smukalnik AŽ leseni – inoks košarica 42,36
SCO5 Sušilnik za cvetni prah  
SCO5.1 Manjši, nosilnost do vključno 10 kg (6 ali 10 polic) 325,57
SCO5.2 Večji, nosilnost nad 10 kg (za 30 kg in 50 kg in 10 polic) 988,85
SCO5.3 Čistilec cvetnega prahu 1.946,58
SCO6 Naprava za pridobivanje cvetnega prahu izkopanca 200,00
SCO7 Naprava za pridobivanje strupa 365,24
SCO8 Plemenilnik 90,57
SCO9 Točila s pripadajočo opremo  
SCO9.1 Ročno 3- ali 4-satno 293,03
SCO9.2 4-satno z motorjem 689,62
SCO9.3 4-satno samoobračalno 1,487.70
SCO9.4 6-satno samoobračalno 1,922.13
SCO9.5 8-satno samoobračalno 2,401.64
SCO9.6 12-satno samoobračalno 3,270.49
SCO9.7 16-satno samoobračalno 3,406.28
SCO9.8 4-satno samoobračalno z avtomatiko  
SCO9.9 6-satno samoobračalno z avtomatiko 2.111,20
SCO910 8-satno samoobračalno z avtomatiko 2.693,03
SCO9.11 12-satno samoobračalno z avtomatiko 4.483,33
SCO9.12 16-satno samoobračalno z avtomatiko 5.511,07
SCO10  Posoda za skladiščenje medu (kapaciteta najmanj 10 L)  
SCO10.1 Posoda za med do vključno 50 kg (inoks, z inoks pipo in s hermetičnim pokrovom) 116,48
SCO10.2 Posoda za do vključno 50 kg (inoks, s PVC-pipo in s silikonskim tesnilom) 69,67
SCO10.3 Posoda za med nad 50 kg do vključno 100 kg (inoks, z inoks pipo in s hermetičnim pokrovom) 194,67
SCO10.4 Posoda za med nad 100 kg do vključno 200 kg (inoks, z inoks pipo in s hermetičnim pokrovom) 272,54
SCO11  Posoda za skladiščenje medu nad 200 kg (inoks, z inoks pipo in s hermetičnim pokrovom) – 280 kg, 300 kg in 750 kg  
SCO11.1 Posoda za med do vključno 280 kg 323,77
SCO11.2 Posoda za med nad 280 kg do vključno 300 kg 357,92
SCO11.3 Posoda za med nad 300 kg do vključno 750 kg 552,71
SCO12 Cedila, cedilna posoda in korita  
SCO12.1 Cedilo, enojno ali dvojno 27.50
SCO12.2 Cedilna posoda do vključno 50 kg s cedilom 205.30
SCO12.3 Separator/korito za ločevanje medu, voska ipd. 710.65
SCO13 Črpalka za med ali druga primerljiva živila  
SCO13.1 Črpalka za črpanje in potiskanje medu, 230 V in od 0,37 do 1,5 kW 1,466.84
SCO14 Naprave za utekočinjenje medu  
SCO14.1 Spiralni grelec/potopni grelec 288.03
SCO14.2 Toplotna omara/komora za segrevanje medu do vključno 299 kg 788.93
SCO14.3 Toplotna omara/komora za segrevanje medu nad 299 kg 2,089.88
SCO15 Hladilna tehnika  
SCO15.1 Hladilne omare/vitrine (brez zamrzovalnega dela) kapacitete do vključno 500 L 1,462.84
SCO15.2 Hladilne omare/vitrine (brez zamrzovalnega dela) kapacitete nad 500 L 1,743.17
SCO15.3 Hladilne komore/mini hladilnica 2,665.30
SCO15.4* Hladilnica, cena na kubični meter 1,120.49
SCO16 Mešalne palice in mešalniki za kremni med  
SCO16.1 Mešalna palica za vrtalnik 42.98
SCO16.2 Mešalnik za kremni med 1,211.07
SCO16.3 Homogenizator brez gretja 1,380.87
SCO16.4 Homogenizator z gretjem s kapaciteto do vključno 500 kg 1,861.80
SCO16.5 Homogenizator z gretjem s kapaciteto nad 500 kg 7,049.82
SCO17 Refraktometer 65.18
SCO18 Konduktometer 63.93
SCO19 Naprave za polnjenje, zapiranje in etiketiranje embalaže  
SCO19.1 Polnilna naprava za med brez mize 2,407.30
SCO19.2 Polnilna naprava za med z mizo 4.437,05
SCO19.3 Dozirna miza (dodatek k polnilni napravi) 1.000,39
SCO19.4 Ročna/polavtomatska etiketirka 687,14
SCO19.5 Avtomatska etiketirka 2.535,52
SCO19.6 Naprava za zapiranje embalaže, polavtomatska ali avtomatska 1.133,01
SCO20 Transportni trak 1.254,64
SCO21 Tehtnice za nadzorovanje čebeljih družin  
SCO21.1 Tehtnica, mehanska 423,77
SCO21.2 Tehtnica, digitalna, sporočanje po SMS in/ali brezžično 450,00
SCO21.3 Tehtnica z vremensko postajo, ki omogoča sporočanje meritev po SMS ali spletni aplikaciji in povezavo z opazovalno službo 712,30
SCO22.1 Možnost tehtanja do vključno 30 kg 202,70
SCO22.2 Možnost tehtanja nad 30 kg 543,17
SCO23 Sistemi za odkrivanje satov  
SCO23.1 Posoda za odkrivanje z odcejalno mrežo (PVC ali inoks) 38,09
SCO23.2 Posoda za odkrivanje z odcejalno mrežo (z odlagalnikom ali stojalom) 135,16
SCO23.3 Posoda – korito za odkrivanje, nerjaveče – manjše (do vključno 100 cm) 344,26
SCO23.4 Posoda – korito za odkrivanje, nerjaveče – večje (nad 100 cm) 588,11
SCO23.5 Inoks pult, cena na tekoči meter 1.156,95
SCO24.1 Stroj za odkrivanje satja, ročni/polavtomatski 1.335,52
SCO24.2 Stroj za odkrivanje satja, avtomatski 3.684,43
SCO25 Stiskalnica/centrifuga za odvajanje voska 2.377,05
SCO26.1 Sončni topilnik s stojalom 265,71
SCO27 Parni uparjalnik, 230 V, ali plinski gorilnik za kuhalnik voščin  
SCO27.1 Parni uparjalnik – generator, 2000 W, 230 V, kapaciteta 4 L 94,10
SCO27.2 Plinski gorilnik – ročka 41,80
SCO28 Kuhalnik z dodanim parnim uparjalnikom ali gorilnikom  
SCO28.1 Kuhalnik z dodanim parnim uparjalnikom ali gorilnikom do vključno 20 satov 496,15
SCO28.2 Kuhalnik z dodanim parnim uparjalnikom ali gorilnikom nad 20 satov 849,06
SCO28.3 Parni uparjalnik s centrifugo za voščine 639,34
SCO28.4 Kuhalnik na paro ali suhi zrak z integriranim električnim grelcem 704,92
SCO28.5 Sterilizator voska/čistilna posoda za vosek 1.489,05
SCO29 Naprave za izdelavo satnic (AŽ/LR/DB) 1.071,04
SCO30 Inkubator za shranjevanje matičnjakov 1.725,67
SCO31 Pripomočki za aplikacijo zdravil za zdravljenje čebel  
SCO31.1 Brizgalka za oksalno kislino 46,19
SCO31.2 Izparilnik/sublimator za oksalno kislino 152,87
SCO31.3 Hlapilnik za mravljinčno kislino 16,27
SCO32 Oprema za krmljenje čebel  
SCO32.1 Pitalnik 12,54
SCO32.2 Cisterna s črpalko in drugo pripadajočo opremo kapacitete do vključno 150 L 420,08
SCO32.3 Cisterna s črpalko in drugo pripadajočo opremo kapacitete nad 150 L (od 200–700 L) 698,91
SCO32.4 Električni mešalnik za pripravo pogač 1.329,81
SCO32.5 Mlin za sladkor 729,51
SCO32.6 Stroj za izdelavo pogač 2.200,82
SCO33 Elektroagregati  
SCO33.1 Elektroagregat moči do vključno 2 kW 819,67
SCO33.2 Elektroagregat moči nad 2 kW do vključno 4 kW 1.639,34
SCO33.3 Elektroagregat moči nad 4 kW do vključno 6 kW 2.459,02
SCO33.4 Elektroagregat moči nad 6 kW do vključno 8 kW 3.278,69
SCO34 Posode za skladiščenje čebeljih izdelkov  
SCO34.1 Kozarec kapacitete 40 ml s pokrovom – za matični mleček 0,78
SCO34.2 Embalaža EPS (fi 46) – za matični mleček 0,59
SCO34.3 Kozarec melbrosin s pokrovom (210 ml, fi 66) 0,60
SCO34.4 Embalaža EPS (fi 74) – za matični mleček 0,82
SCO34.5 Stekleničke za propolis (za tinkture, 50 ml) 0,70
SCO34.6 Kozarec kapacitete 89 ml s pokrovom 0,51
SCO34.7 Kozarec kapacitete 212 ml s pokrovom 1,35
SCO35 Industrijski tiskalnik za tisk ali dotisk nalepk in označevanje gotovih izdelkov 1.691,37
SCO36** Avtomatizirana polnilna linija – komplet 17.285,90
SCO36.1 Inoks pult dolžine do vključno 2 m z omaro za shranjevanje 2.072,54
SCO36.2 Inoks pult dolžine do vključno 2 m s pomivalnim koritom, kotnim ventilom, gibljivo cevjo in odtočnim kanalom 2.555,25
SCO36.3 Drug inventar (zapiralka kozarcev, drugi pripomočki) 1.639,34
SCO36.4 Avtomatska linija od odpiranja satov do točenja medu 1.490,98
SCO36.5 Tlačni filter za med 1.863,93
SCO36.6 Tank z ogrevanjem za polnilnico medu kapacitete do vključno 300 L 4.371,80
SCO36.7 Mešalnik medu kapacitete do vključno 50 L, 230 V, z mešalom, grelcem in avtomatiko 1.020,60
SCO36.8 Črpalka za med, 230 V, 0,37 kW, 900 L/h 2.271,45
SCO36.9 Polnilnica za med z obračalno mizo 4.436,89
SCO36.10 Transportni trak 2.467,21
SCO37 Pomivalni stroj – industrijski 1.348,91
SCO38.1 Kontejner za 8 panjev 963,11
SCO38.2 Kontejner za 10 panjev 1.004,10
SCO38.3 Kontejner za od 11 do vključno 16 panjev 1.506,15
SCO38.4 Kontejner za od 17 do vključno 26 panjev 2.540,98
SCO38.5 Kontejner za od 27 do vključno 39 panjev 3.934,43
SCO38.6 Kontejner za od 40 do vključno 59 panjev 5.327,87
SCO38.7 Kontejner za več kot 59 panjev 6.557,38
SCO39.1 Lahki priklopnik (NDV do vključno 750 kg) 778,42
SCO39.2 Lahki priklopnik (NDV nad 750 kg do vključno 2200 kg) 1.995,08
SCO39.3 Priklopnik nad 750 kg do vključno 3500 kg 4.708,61
SCO39.4 Ponjava za lahki priklopnik 144,48
SCO40.1 Ročni viličarji, nosilnost do vključno 2,5 t 725,96
SCO40.2 Visokodvižni električni paletni viličar 9.284,04
SCO40.3 Klasični električni viličar, nosilnost do vključno 5,5 t 63.114,75
SCO40.4 Namenski terenski dvokolesni električni viličar za razlaganje panjev 9.519,26
SCO41.1 Solarni komplet (od 760 W do vključno 3000 W, z akumulatorji od 190 do vključno 240 Ah in krmilno tehniko) 1.134,69
SCO42 Nadzorna kamera za čebelnjake 158,48
SCO43 Visokotlačni čistilnik, hladna voda 1.065,57
SCO43 Visokotlačni čistilnik, topla voda 2.049
SCO44*** Namenski čebelnjak za doseganje dodane vrednosti čebelarjenja 47.950,82
SCO45 Prodajni samopostrežni avtomat za med in čebelarske izdelke 6.763,24
SCO46 Inox pult (tekoči m) 1.156,95

Opomba: Podjetje ne odgovarja za morebitno odstopanje ali napako v tekstu. Za točnost podatkov in morebitne spremembe se prosim sklicujte na vire.

* Za obračun kubičnega metra se upošteva notranja mera hladilnice.
** Kompletna Avtomatizirana polnilna linija vsebuje celoten nabor stroškov znotraj stroška SCO36, posamezni strošek znotraj SCO36 se ne financira.
*** Upravičena oprema: Postavitev čebelnjaka s prirejenimi panji za vdihovanje panjskih aerosolov, Maske za inhalacijo, Uparjalnik propolisa v kompletu za inhalacijo aerosolov, Tablete za uparjalnik, Električna masažna miza, Masažna kad, ležišče z opremo, Oprema prostora za počitek (dva počivalnika, odlagalna miza, dekor, blazine), Profesionalni masažni počivalnik, Potrošni material za inhalacijo, čiščenje in osebno nego. Specifikacija opreme mora biti razvidna iz priloženega računa oz. dokumentacije k vlogi.
 

VEČ INFORMACIJ O RAZPISU

Povezava 

Zadnje novice

UNESCO - Čebelarstvo v Sloveniji, način življenja
UNESCO - Čebelarstvo v Sloveniji, način življenja

Čebelarska tradicija v Sloveniji je bila uvrščena na UNESCO-v Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Preberi
Izkoristite od 60% in večji delež sofinanciranja pri nakupu čebelarske opreme
Izkoristite od 60% in večji delež sofinanciranja pri nakupu čebelarske opreme

Preberi
Utrinki iz svetovnega kongresa Apimondia v Santiagu
Utrinki iz svetovnega kongresa Apimondia v Santiagu

Preberi

Katalogi

Poglejte si našo ponudbo katalogov za več informacij o naših izdelkih. Lahko si jih prenesete v PDF formatu.

Ogled katalogov

DELOVNI ČAS TRGOVINE

Ponedeljek in četrtek:  
9.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
Torek, sreda in petek:  
9.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00
Sobota: 
9.00 - 12.00

 

 
 

Lokacija trgovine

E-NOVICE

Novosti v naši ponudbi, akcije, članki, nasveti in še več. Prijavite se na e-novice in ostanite v stiku z nami!

Prijava na e-novice