Izdelano s smislom za detajle

Izkoristite do 60% delež sofinanciranja pri nakupu čebelarske opreme

V Uradnem listu RS št. 78/2019, z dne 20.12.2019, je bila objavljena Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji za obdobje 2020–2022. Uredba velja od 1. avgusta 2019 do 31. julija 2022. Programsko leto 2020 se začne 1. avgusta 2021, izvaja se do 31. julija 2022.

1. Ukrep Tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev, ki je namenjen sofinanciranju čebelarske opreme

 Podukrep: SOFINANCIRANJE ČEBELARSKE OPREME
 Sofinanciranje lahko uveljavljate za nakup spodaj navedene čebelarske opreme:

 1. čebelji panj s testnimi vložki,
 2. ometalnik,
 3. smukalnik cvetnega prahu,
 4. sušilnik za cvetni prah,
 5. točilo s pripadajočo opremo,
 6. posoda za skladiščenje medu (najmanj 10 l), matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa, ki ustreza za skladiščenje hrane,
 7. cedilo in cedilna posoda,
 8. črpalka za med,
 9. naprava za utekočinjenje medu,
 10. mešalnik in mešalna palica za kremni med,
 11. refraktometer,
 12. konduktometer,
 13. separator medu, voska, matičnega mlečka,
 14. polnilna naprava za med,
 15. stroj za etiketiranje steklene embalaže,
 16. stroj za zapiranje embalaže čebeljih pridelkov,
 17. krožna dozirna miza,
 18. cisterna za homogenizacijo,
 19. kontrolne tehtnice za embaliranje,
 20. tehtnice in elektronski sistemi za nadzor čebeljih družin,
 21. sistemi za odkrivanje satov,
 22. kuhalnik voščin,
 23. stiskalnica za vosek – preša ali centrifuga,
 24. topilnik voska,
 25. parni uparjalnik za voščine,
 26. kalup za vlivanje satnic,
 27. inkubator za shranjevanje matičnjakov,
 28. testni vložek,
 29. pripomoček za aplikacijo zdravil za zdravljenje čebel,
 30. hladilna komora in pripadajoča oprema,
 31. elektro agregat,
 32. ekološke satnice s certifikatom,
 33. oprema za krmljenje čebel.


Način sofinanciranja čebelarske opreme:

(1) Vlada pred objavo javnega razpisa za sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2019 s sklepom predpiše najvišjo višino priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme iz 9. člena te uredbe.

(2) Stroški nakupa čebelarske opreme iz 9. člena te uredbe, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge, morajo znašati najmanj 40 % vrednosti iz osmega in devetega odstavka tega člena.

(3) Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša do 60 % skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), ki ne presega višine stroškov, ki jih predpiše vlada v skladu s prejšnjim odstavkom.

4) Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša do 70 % skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki jih predpiše vlada v skladu s prvim odstavkom tega člena, pri čebelarjih, ki:

 1. so ob oddaji vloge na javni razpis stari od 18 do 40 let,
 2. imajo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge v Registru čebelnjakov več kot
 3. 150 čebeljih družin ali
 4. imajo izobrazbo, ki ustreza:

       - najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer v študijskih programih biologija, kmetijstvo-zootehnika, kmetijstvo-živinoreja in veterinarstvo, če so opravili redni ali izbirni predmet s področja čebelarstva ali
       -  če imajo predhodno pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali mojstrski izpit čebelarska mojstrica/čebelarski mojster.

(5) Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša do 80 % skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki jih predpiše vlada v skladu s prvim odstavkom tega člena, pri čebelarjih, ki so vključeni v sheme kakovosti s področja čebelarstva pred objavo javnega razpisa.

(6) Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša do 100 % skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki jih predpiše vlada v skladu s prvim odstavkom tega člena, pri čebelarjih, ki:
-        imajo pred objavo javnega razpisa potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke, ali
-    so invalidi l. ali ll. kategorije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se dokazuje z odločbo, iz katere mora biti razvidno, da je oškodovanec razvrščen v I. ali II. kategorijo invalidnosti, in ki jo na podlagi mnenja invalidske komisije izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.

(7) Vlagatelj je do sredstev v okviru tega ukrepa upravičen največ dvakrat v programskem obdobju 2020–2022.

(8) Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem obdobju 2020–2022 brez vštetega DDV pri vlagatelju, ki čebelari:

-        z od 1 do 20 čebeljimi družinami, znaša 1.000 eurov;
-        z od 21 do 40 čebeljimi družinami, znaša 2.000 eurov;
-        z od 41 do 100 čebeljimi družinami, znaša 4.000 eurov;
-        s od 101 do 249 čebeljimi družinami, znaša 6.000 eurov;
-        z 250 in več čebeljimi družinami, znaša 8.000 eurov.


(9) Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem obdobju 2020–2022 brez vštetega DDV pri vlagatelju iz četrtega, petega in šestega odstavka tega člena, ki čebelari:

-        z od 1 do 20 čebeljimi družinami, znaša 1.500 eurov;
-        z od 21 do 40 čebeljimi družinami, znaša 3.000 eurov;
-        z od 41 do 100 čebeljimi družinami, znaša 6.000 eurov;
-        z od 101 do 249 čebeljimi družinami, znaša 9.000 eurov;
-        z 250 in več čebeljimi družinami, znaša 12.000 eurov.

Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelarske opreme za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge vpisano v Register čebelnjakov.

Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelarske opreme, če:

 1. je opravil nakup čebelarske opreme, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta originalni račun in dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja, ki se vlagatelju ne vračajo;
 2. je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem Hazard Analysis Critical Control Point (v nadaljnjem besedilu: sistem HACCP);
 3. se je najmanj štiri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI);
 4. se je najmanj štiri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja, ki ga je:
  a)  v obdobju 2014–2016 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa izobraževanje na področju zdravstvenega varstva čebel na podlagi predpisa o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016,
  b)  v obdobju 2017–2019 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanje in izobraževanje o čebelarjenju na podlagi predpisa o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019 ali
  c)  v obdobju 2020–2022 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanje v čebelarstvu iz 13. člena te uredbe;
 5. je vpisan v Register čebelnjakov v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, zakonom ki ureja živinorejo, zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov, najmanj tri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev;
 6. poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
 7. je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: RKG) v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in pravilnikom, ki ureja vpis v RKG;
 8. mu v programskem obdobju 2020–2022 do objave javnega razpisa za posamezno programsko leto na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil.

Ukrep: RACIONALIZACIJA SEZONSKE SELITVE PANJEV

Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo, če:

 1. je opravil nakup sredstev za prevoz čebel na pašo, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta originalni račun in dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja, ki se vlagatelju ne vračajo;
 2. je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem HACCP;
 3. se je udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel najmanj štiri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev, ki ga je pripravil in izvedel NVI;
 4. mu v programskem obdobju 2020–2022 do objave javnega razpisa za posamezno programsko leto na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil;
 5. se je udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja najmanj štiri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev, ki ga je pripravila in izvedla javna svetovalna služba v čebelarstvu;
 6. je vpisan v Register čebelnjakov v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, zakonom ki ureja živinorejo, zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov, najmanj tri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev;
 7. poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
 8. ima urejen vpis v RKG v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in pravilnikom, ki ureja vpis v RKG.

 
Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo so stroški nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo.

Način sofinanciranja sredstev za prevoz čebel na pašo

Vlada pred objavo javnega razpisa za racionalizacijo sezonske selitve panjev v letu 2019 s sklepom predpiše najvišjo višino priznanih stroškov nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo.
Stroški nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge, morajo znašati najmanj 20 odstotkov vrednosti iz petega odstavka tega člena.
Delež sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo znaša do 60 odstotkov skupne vrednosti izvedenega nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki jih predpiše vlada v skladu s prvim odstavkom tega člena.
Vlagatelj je do sredstev v okviru tega ukrepa upravičen največ dvakrat v programskem obdobju 2020–2022.
Najvišji znesek sredstev sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo v programskem obdobju 2020–2022 brez vštetega DDV pri vlagateljih, ki čebelarijo:

- z od 41 do 150 čebeljimi družinami znaša 6.000 eurov;
- z več kot 150 čebeljimi družinami znaša 15.000 eurov.


Skupno sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo pri posameznem vlagatelju v programskem obdobju 2020–2022 ne sme preseči najvišje vrednosti iz prejšnjega odstavka.
Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge vpisano v Register čebelnjakov.

Povezava do celotne Uredbe
 

Katalogi

Poglejte si našo ponudbo katalogov za več informacij o naših izdelkih. Lahko si jih prenesete v PDF formatu.

Ogled katalogov

DELOVNI ČAS TRGOVINE

Ponedeljek - Petek: 
9.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00 
Sobota: 
Zaprto

 

Lokacija trgovine

E-NOVICE

Novosti v naši ponudbi, akcije, članki, nasveti in še več. Prijavite se na e-novice in ostanite v stiku z nami!

Prijava na e-novice