Logar trade d.o.o.

Poslovna cona A 41

SI-4208 Šenčur

Tel:04 25 19 410

info@logar-trade.si

Delovni čas trgovine:

ponedeljek - petek:

9.00 - 12.00

13.00 - 17.00

sobota:  

9.00 - 12.00

V mesecih avgust, november, december in januar je trgovina

OB SOBOTAH zaprta.




 

 

Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme

IZKORISTITE 80% DELEŽ SOFINANCIRANJA PRI NAKUPU ČEBELARSKE OPREME

V Uradnem listu RS št. 73/2016 je bila objavljena Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji za obdobje 2017–2019. Uredba velja od 1. avgusta 2016 do 31. julija 2019. Programsko leto 2017 se začne 1. avgusta 2016, izvaja se do 31. julija 2017. V nadaljevanju vam podrobneje predstavljamo ukrep Tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev, ki je namenjen sofinanciranju čebelarske opreme in pomoč čebelarjem začetnikom in ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev.


1. Ukrep Tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev, ki je namenjen sofinanciranju čebelarske opreme in pomoč čebelarjem začetnikom

 1.1 Podukrep: Sofinanciranje čebelarske opreme
 
Čebelarji bodo lahko uveljavljali sofinanciranje za nakup spodaj navedene čebelarske opreme:
1. čebelji panj s testnimi vložki;
2. ometalnik;
3. smukalnik cvetnega prahu;
4. sušilnik za cvetni prah;
5. točilo s pripadajočo opremo;
6. posoda za skladiščenje medu (prostornine najmanj 10 l), matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa, ki je primerna za skladiščenje hrane;
7. cedilo in cedilna posoda;
8. črpalka za med;
9. naprava za utekočinjenje medu;
10. mešalnik in mešalna palica za kremni med;
11. refraktometer;
12. konduktometer;
13. separator medu, voska, matičnega mlečka;
14. polnilna naprava za med;
15. stroj za etiketiranje steklene embalaže;
16. krožna dozirna miza;
17. cisterna za homogenizacijo;
18. kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor čebeljih družin;
19. posoda za odkrivanje satov;
20. kuhalnik voščin;
21. stiskalnica za vosek – preša;
22. topilnik voska;
23. parni uparjalnik za voščine;
24. kalup za vlivanje satnic;
25. inkubator za shranjevanje matičnjakov;
26. testni vložek;
27. pripomoček za aplikacijo zdravil za zdravljenje čebel;
28. hladilna komora in pripadajoča oprema;
29. elektroagregat;
30. ekološke satnice s certifikatom;
31. oprema za krmljenje čebel.
 
Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša 80 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega davka na dodano vrednost. Čebelarji, ki so aktivni koristniki sheme kakovosti s področja čebelarstva že pred letom objave javnega razpisa ali imajo potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke, pa lahko za nakup čebeljih panjev pridobijo do 100 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa čebeljih panjev s testnimi vložki brez vštetega DDV.  Čebelar je do sredstev v okviru tega ukrepa upravičen največ dvakrat v programskem obdobju 2017–2019.

Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem obdobju 2017–2019 znaša za upravičenca, ki čebelari:
– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.000 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 8.000 eurov
 
Povišani so najvišji zneski sredstev sofinanciranja čebelarske opreme za aktivne koristnike shem kakovosti, glede na število čebeljih družin. Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem obdobju 2017–2019 znaša za upravičenca, ki je vključen v sheme kakovosti s področja čebelarstva in čebelari:
– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.500 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 3.000 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 9.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 12.000 eurov
 
Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelarske opreme za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge vpisano v register čebelnjakov.
Čebelar je upravičen do sofinanciranja čebelarske opreme, če:
1. je opravil nakup čebelarske opreme iz seznama, ki je naveden pod  8. členom Uredbe
2. je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) sistem;
3. se je udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev
4. se je udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev,
5. je vpisan v register čebelnjakov najmanj tri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev;
6. poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov,
7. je vpisan v register kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in pravilnikom, ki ureja vpis v register kmetijskih gospodarstev;
8. stroški nakupa čebelarske opreme znašajo najmanj 40 odstotkov vrednosti iz drugega odstavka prejšnjega člena;
9. mu v programskem obdobju 2017–2019 do objave javnega razpisa za posamezno programsko leto na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil.
 
1.2 Podukrep: Pomoč čebelarjem začetnikom

 
Čebelarjem začetnikom se sofinancira nakup kompleta nove čebelarske opreme, ki ga sestavljajo: 
- tri čebelje družine, 
- trije novi panji s testnimi vložki in opremo za panje,  
- posoda za med, ki je primerna za skladiščenje hrane in
- točilo za med.

Glede načina financiranja pomoči čebelarjem začetnikom se čebelarju začetniku sofinancira 80 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa kompleta čebelarske opreme, vendar ne več kot 1.000 eurov, brez vštetega DDV. Čebelar je v okviru ukrepa upravičen do sredstev iz ukrepa Pomoč čebelarjem začetnikom samo enkrat v programskem obdobju 2017–2019.

Začetnik je upravičen do sofinanciranja če:
1. je prvič vpisan v register čebelnjakov v letu pred objavo ali v letu objave javnega razpisa za pomoč čebelarjem začetnikom;
2. poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov;
3. mu v programskem obdobju 2017–2019 do objave javnega razpisa za posamezno programsko leto na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil;
4. je ob oddaji vloge star najmanj 15 let oziroma največ 39 let;
5. ima pisno soglasje staršev ali skrbnikov za izvajanje tega ukrepa, če pri oddaji vloge še ni dopolnil 18 let;
6. je pred oddajo vloge pridobil certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali opravil najmanj enega od 35-urnih začetnih tečajev čebelarjenja,se je udeležil najmanj enega od izobraževanj s področja zdravstvenega varstva čebel.
 
2. Ukrep:  Racionalizacija sezonske selitve panjev
 
Ukrepa racionalizacije sezonske selitve panjev je namenjen  čebelarjem  za sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo. Delež sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo znaša 80 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa brez vštetega DDV. Čebelar je do sredstev v okviru tega ukrepa upravičen največ enkrat v programskem obdobju 2017–2019.
Najvišji znesek sredstev sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo v programskem obdobju 2017–2019 znaša pri čebelarjih, ki čebelarijo:
– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.000 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 8.000 eurov.
Skupno sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo pri posameznem čebelarju ne sme preseči najvišje vrednosti iz prejšnjega odstavka. Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge vpisano v register čebelnjakov.

Čebelar je upravičen do sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo, če:
1. je opravil nakup sredstev za prevoz čebel na pašo, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu šteje izvod izvirnega računa in izvirnega dokazila o plačilu računov na ime vlagatelja, ki se vlagatelju ne vračajo;
2.  je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem HACCP;
3.  se je udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev,
4.  mu v programskem obdobju 2017–2019 do objave javnega razpisa za posamezno programsko leto na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil;
5.  se je udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev,
6.  je vpisan v register čebelnjakov najmanj tri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev;
7.  poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov;
8.  ima urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in pravilnikom, ki ureja vpis v register kmetijskih gospodarstev;
9.  stroški nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo znašajo najmanj 40 odstotkov vrednosti iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
Čebelar, ki v programskem obdobju 2017–2019 prejme sredstva v okviru ukrepa pomoči čebelarjem začetnikom iz 12. člena te uredbe ali sofinanciranja čebelarske opreme iz 8. člena te uredbe, v istem programskem obdobju ni upravičen do sredstev v okviru ukrepa racionalizacije sezonske selitve panjev.
 
Na kaj morate biti še posebej pozorni:  
1. Upravičenci, ki bodo  izvajali  ukrepe v letih 2017-2019 bodo morali hraniti dokumentacijo še tri leta po izplačilu, v nasprotnem primeru bodo morali  v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
2. Čebelar je dolžan poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov, Podatke je treba sporočiti najkasneje do 1. decembra. Vsak čebelar je dolžan v register čebelnjakov sporočiti podatke o številu čebeljih družin, ki jih ima v lasti v posameznih čebelnjakih na dan 15. april in 31. oktober.
3. Čebelarji, ki boste kupili opremo v državi izven Evropske unije in jo uvozili, boste morate obvezno blago prijaviti in plačati carinske dajatve.
4. Za programsko leto 2017 se bodo sredstva  izplačala do 15. oktobra 2017.
5. Vsem tistim, ki imate namen kandidirati na omenjeni javni razpis predlagamo, da si pravočasno pripravite vsa veljavna potrdila o usposabljanjih in račune ter potrdila o plačilih, ki bodo kot priloga sestavni del vloge na javni razpis. Pri računih bodite pozorni, da se bodo glasili na vaše ime in bodo vsebovali podatke iz 82. člena ZDDV – torej tudi vašo davčno številko. Tudi potrdilo o plačilu se mora glasiti na ime vlagatelja. Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa.

Vse vlagatelje na razpis Tehnična pomoč čebelarjem (kot tudi vlagatelje na druge ukrepe skupne kmetijske politike) opozarjamo, da na Upravnih enotah ali preko spletne aplikacije GERK (navodila najdete na spletni strani 
www.czs.si ) preverijo ali imajo vpise v register kmetijskih gospodarstev ustrezno urejene v skladu z Zakonom o kmetijstvu (ZKme-1).   Za kmetijo, ki uveljavlja ukrepe skupne kmetijske politike (med ukrepe skupne kmetijske politike sodijo tudi zgoraj omenjeni ukrepi), mora nosilec kmetije izmed članov kmetije določiti namestnika ali namestnico nosilca. Najpogostejše napake na čebelarskih kmetijah so, da je na naslovu stalnega prebivališča nosilca KMG-MID-a, več KMG-MID številk, da nosilci nimajo določenih namestnikov kmetije, vpisanih članov kmetije itd.

Na spletnem naslovu najdete povezavo do celotne Uredbe:
https://www.uradni-list.si/1/content?id=128329#!/Uredba-o-izvajanju-Programa-ukrepov-na-podrocju-cebelarstva-v-Republiki-Sloveniji-v-letih-2017-2019

Iskalnik:
Vnesite šifro ali naziv izdelka:
Košarica
Naročite naš brezplačni katalog!
Sofinanciranje nakupa čeb. opreme 2017-2019
Informacije o cenah izdelkov
  • Oddajte povpraševanje
  • Zahtevajte ponudbo
  • Plačilo po povzetju

Podarite darilni bon!

E-novice
Novosti naše ponudbe, posebne akcije in popusti, članki in nasveti....
Vnesite svoj e-naslov: